Usługi doradcze

Oferowane usługi mają charakter szkoleniowy a także doradczy. Do Państwa dyspozycji w poniższych zakresach stawiamy naszych Partnerów i Współpracowników.

Finanse przedsiębiorstw

 • audyt:
  • wewnętrzny
  • ocena zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
  • usprawnianie procesów organizacyjnych
  • wzmacnianie ładu korporacyjnego
 • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w oparciu o:
  • polską ustawę o rachunkowości
  • niemieckie prawodawstwo (HB II)
  • międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF)
  • amerykańskie standardy rachunkowości (US GAAP)
 • doradztwo podatkowe:
  • opracowywanie opinii prawno-podatkowych
  • audyt podatkowy
  • wsparcie w obsłudze kontroli podatkowej
  • reprezentowanie w sporach przed organami podatkowymi oraz zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych
 • wyceny:
  • całe podmioty
  • wybrane składniki
  • ustalanie wartości godziwych, zgodnie z MSSF
 • ryzyka działalności:
  • ocena ryzyka:
   • ekonomiczno - finansowego
   • organizacyjno - strategicznego
   • prawnego i prawno-podatkowego
  • analizy:
   • przeprowadzanie szczegółowych analiz
   • zarządzanie ryzykiem
   • wsparcie kardy zarządzającej

Prawo pracy

 • audyt:
  • Obejmuje dokumentację kadrowo-płacową. Jego wynikiem będzie protokół wraz z gotowymi obszarami wymagającymi poprawy oraz dokumentacją i wzorami do uzupełnienia
 • regulaminy:
  • tworzenie regulamin w zakresie:
   • czas pracy
   • wynagrodzeń
   • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • dokumenty personalne:
  • określenie obiegu dokumentów personalnych
 • umowy:
  • opracowanie umów w zakresie:
   • stosunku pracy
   • zlecenia
   • dzieła
   • świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
   • usług menedżerskich
   • zakazu konkurencji
   • odpowiedzialności materialnej
 • pisma i projekty odpowiedzi:
  • wystąpienia
  • zastosowane przez inspektora pracy środki prawne
  • decyzje administracyjne
  • kary i grzywny
 • wsparcie procesów:
  • przekształceń
  • zwolnień
   • grupowych
   • indywidualnych
 • reprezentowanie klienta:
  • podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
  • przed sądami powszechnymi oraz innymi organami

Zasoby ludzkie

 • strategia:
  • opracowanie strategii
   • zarządzanie zasobami ludzkimi
   • planowanie zasobów ludzkich
   • planowania ścieżek awansów
   • oceny okresowe
   • zarządzanie talentami
 • systemy:
  • ustalenie systemów
   • motywacyjnych
   • wynagrodzeń
   • komunikacji wewnętrznej
 • stanowisko pracy:
  • opis stanowisk pracy
 • audyty:
  • przeprowadzenie audytów personalnych
 • zarządzanie zmianą
 • outsourcing:
  • świadczenie usług outsourcingowych w zakresie:
   • księgowość
   • kadry i płace

Wspieramy także pracowników odchodzących z firmy, przygotowując dla nich pełen pakiet doradztwa kariery lub jego wybrane elementy, typu opracowanie fachowego dossier.

 

Gwarantujemy Państwu praktyczne podejście, rzetelność i poufność działania.

Kontakt:

tel.: +48 22 403 40 94
e-mail: biuro@ad.edu.pl


NOWY